Kuriér - Kráľovský Chlmec

+421 901 911 945 info@transem-taxi.sk

Kuriér - Benelux

+421 901 911 937 info@transem.sk

Nákupy zo Slovenska

+421 901 911 937 info@transem.sk

Sme k dispozícii

denne od 7:00 do 22:00 Kráľovský Chlmec

  • Úvod
  • Kuriér pre krajiny Beneluxu
  • Prepravný poriadok

Obchodné podmienky - kuriér pre krajiny Beneluxu

Prepravný poriadok

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1. Tento Prepravný poriadok (ďalej len PP) je nedeliteľnou súčasťou každej Prepravnej zmluvy, ktorú uzatvára Transem spol. s r.o., so sídlom Pri stadióne 535/75, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 47211911 (ďalej len Transem) ako Prepravca  s Príkazcom.
1.2. Príkazca prehlasuje, že sa pred uzatvorením Zasielateľskej zmluvy zoznámil s obsahom „Podmienok“ a že s nimi súhlasí a bez výhrad ich prijíma.

2. ZÁKLADNÉ POJMY
2.1. Prepravca je spoločnosť  Transem
2.2. Príkazca je subjekt (FO, PO, alebo súkromná osoba), ktorý uzavrel s Prepravcom prepravnú zmluvu, prípadne inú zmluvu súvisiacu s prepravou.
2.3. Odosielateľ je subjekt, ktorý je na zásielke označený ako Odosielateľ.
2.4. Príjemca je subjekt, ktorý je na zásielke označený ako Príjemca.
2.5. Zásielka je predmet, ktorý prevzal Prepravca k poskytnutiu služby podľa Prepravnej zmluvy, prípadne inej zmluvy, súvisiacej s prepravou, uzatvorenou medzi príkazcom a prepravcom
2.6. Prepravná  zmluva, ďalej len „zmluva“, je zmluva uzatvorená medzi Prepravcom a Príkazcom písomnou alebo inou formou na základe ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka, súvisiaceho s prepravou vecí. Prepravca si vyhradzuje právo trvať na základe vlastného uváženia na písomnej forme „zmluvy“ prostredníctvom elektronickej objednávky.
2.7. Zmluvný partner Transem, je subjekt, s ktorým má Trasem uzavretú platnú Zmluvu o vzájomnej spolupráci v rámci kuriérskych služieb na dodanie, uskladnenie a vydanie a prepravu  zásielok.

3. UZATVORENIE PREPRAVNEJ ZMLUVY
3.1. „Zmluva“ môže byť uzatvorená písomne, alebo ústne.
3.2. V prípade uzatvorenia zmluvy sa právny vzťah riadi „Zmluvou“, týmto „PP“ a aktuálnym cenníkom služieb Zasielateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
3.3. Ústne uzatvorená „Zmluva“, sa považuje za uzatvorenú v momente prijatia objednávky dispečingom, alebo keď dôjde zo strany Príkazcu k odovzdaniu zásielky s riadne vyplneným prepravným štítkom prepravcu  a jej prevzatiu prepravcom.

4. PREPRAVNÉ  SLUŽBY
4.1. Činnosť prepravcu  zahŕňa:
a) všetky úkony spojené s obstarávaním prepravy zásielky z miesta jej prevzatia do miesta doručenia,
b) podľa potreby i druhý pokus o doručenie Zásielky Príjemcovi,
c) spätné zaslanie nedoručiteľných zásielok odosielateľovi vrátane zásielok, ktorých prijatie bolo Príjemcom odmietnuté.
4.2. Z  prepravy sú vylúčené Zásielky:
a) ktoré nie sú chránené alebo zabalené spôsobom, zodpovedajúcim ich hmotnosti, tvaru, charakteru obsahu, hlavne krehkosti alebo, pri ktorých chýbajú potrebné údaje o Odosielateľovi alebo Príjemcovi
b) ktoré sú zjavne poškodené,
c) colné karnetové, podliehajúce niektorému zo zvláštnych colných režimov, zvláštnej povahy a zvlášť vysokej hodnoty (šperky, peniaze, kreditné karty, doklady, ceniny, cenné papiere, drahé kamene, perly, drahé kovy, umelecké predmety, zbierky a starožitnosti), obsah ktorých môže spôsobiť škodu na majetku a zdraví (zbrane, strelivo, výbušniny, omamné a psychotropné látky, horľaviny, narokotiká) a zásielky podliehajúce ADR – Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných látok,
d) obsahujúce tovar v hodnote vyššej ako 300 eur,
e) vyššej hmotnosti ako 50 kg
f) obsahujúce farby, lepidlá a iné tekuté látky, ktoré môžu byť pri preprave poškodené, alebo môžu poškodiť, či znehodnotiť ostatné zásielky, prípadne zariadenie prepravcu,
g) živé zvieratá alebo pozostatky ľudí a zvierat, zdravotnícky odpad, biologický materiál ( odpad ) a obdobné predmety,
h) obsahujúce ľahko sa kaziaci tovar; tovar, ktorý je možné ľahko poškodiť; tovar, ktorý je nutné zvláštnym spôsobom chrániť, alebo s ktorým je potrebné manipulovať špeciálnym spôsobom aj za predpokladu dodržovania pokynov pre zvláštnu manipuláciu so Zásielkou (sklenené fľaše alebo obdobné krehké obaly), tovar podliehajúci zmenám teploty, rýchlo sa kaziaci tovar,
k) ktorých zasielanie a držanie je protiprávne či zakázané, s ohľadom na bezpečnosť, verejný poriadok a práva tretích osôb; na ktorých nie je uvedená adresa dodania, alebo na ktorých je uvedená dodacia adresa P.O. BOX.
4.3. Príkazca je povinný o tomto „PP“ a v súlade s týmto „PP“ informovať tretie osoby, ktoré budú odovzdávať prepravcovi zásielky na prepravu. Za dodržanie tochto „PP“ zodpovedá Príkazca rovnako, akoby zásielku podával sám.
V prípade, že Príkazca odovzdá prepravcovi zásielku definovanú v bode 4.2 bez jeho vedomia a výslovného súhlasu, nedôjde k uzavretiu „Zmluvy“ a prepravca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, vzniknuté v súvislosti s prijatím zásielky a následnou manipuláciou so zásielkou. V takomto prípade je Príkazca povinný uhradiť prepravcovi všetky náklady s týmto spojené, ako aj celkovú vzniknutú škodu. Prijatím zásielky na prepravu sa prepravca nezbavuje práva odmietnuť vykonať prepravu.

5. OZNAČENIE ZÁSIELOK A ICH DODANIE
5.1. Prepravca poskytne Príkazcovi prepravné štítky,
5.2. Príkazca je povinný vyplniť na prepravnom štítku úplnú a správnu adresu Príjemcu, vrátane PSČ a Príkazca nalepí na zásielku náležitý prepravný štítok.
5.3. Ak zásielka vyžaduje špecifickú manipuláciu zo strany prepravcu, Príkazca je povinný označiť zásielku doplnkovými štítkami „Krehké“ a „Neklopiť“. Ak označenie zásielky nie je jednoznačné, alebo je nezlučiteľné, platí, že zásielka nevyžaduje špecifickú manipuláciu.
5.4. Zásielku, určenú na doručenie vyzdvihne prepravca podľa dohody buď u Príkazcu alebo je Príkazcom odovzdávaná na doručenie v sídle spoločnosti prepravcu. Príkazca a kuriér Transem potvrdia počet balíkov, prevzatých k preprave podpisom na príslušnom tlačive prepravcu.
5.5. Príkazca je povinný Zásielku riadne zabaliť a zabezpečiť proti nebezpečenstvu cestnej prepravy tak, aby s ňou bolo možné bezpečne manipulovať jednou osobou a zaobchádzať s ňou bežným spôsobom bez rizika poškodenia. Obal musí zodpovedať hmotnosti a povahe zásielky a voľný priestor medzi obalom a obsahom musí byť vyplnený. Tovar v zásielke musí byť zabezpečený proti pohybu.
5.6. Transem doručí zásielku na adresu Príjemcu, ktorého uviedol Príkazca na prepravnom štítku obvykle v nasledujúci pracovný deň po dni vyzdvihnutia. Obvyklou dodacou dobou je doba, kedy prepravca spravidla doručí Príjemcovi zásielku, ak v priebehu obstarávania prepravy nenastanú zvláštne alebo neočakávané okolnosti. Pri zahraničných prepravách určuje dodaciu lehotu príslušná zahraničná relácia. Podrobnosti sú uvedené v cenníku prepravcu. Do času prepravy sa nezapočítava deň prevzatia zásielky prepravcom.  V prípade, že sa Transem a Príkazca nedohodli inak, je možné zásielku doručiť aj na inú, náhradnú adresu Príjemcu, pokiaľ sa tým urýchli doručenie zásielky. O doručenie zásielky na inú adresu, ako je na prepravnom štítku, môže požiadať Príkazca aj Príjemca zásielky, písomnou formou,  alebo telefonicky
5.7. Doručenie zásielky je potvrdené podpisom Príjemcu na formulári prepravcu.  Ak nie je možné zásielku pri prvom pokuse o doručenie dodať, zanechá o tom prepravca Príjemcovi písomné oznámenie. Prepravca môže požiadať o určenie náhradného miesta doručenia Príkazcu, alebo Príjemcu. V prípade, že ani Príkazca, ani Príjemca neurčia náhradné miesto doručenia, bude zásielka vrátená späť Príkazcovi. Tým však nie je dotknutý nárok prepravcu na odmenu za poskytnuté služby.
5.8. Ak Príjemca zásielku odmietne prevziať, Prepravca ju doručí späť Príkazcovi, bez ďalších pokusov o doručenie. Tým však nie je dotknutý nárok prepravcu na odmenu za poskytnuté služby.
5.9. Pri doručení, nie je kuriér Transem-u povinný zúčastniť sa kontroly obsahu doručenej Zásielky..
5.10. Transem si vyhradzuje právo skontrolovať obsah a spôsob balenia zásielky pri každom preberaní Zásielky v prítomnosti Príkazcu. Transem si vyhradzuje právo kedykoľvek počas prepravy dať  zásielku otvoriť zamestnancovi Transem-u, v prítomnosti min. jedného svedka, spísať zápis o kontrole zásielky a zásielku opätovne uzavrieť páskou.  Povinnosťou prepravcu je údaj o kontrole zásielky zaznamenať.

6. CENA ZASIELATEĽSKÝCH SLUŽIEB A JEJ SPLATNOSŤ
6.1. Nárok na odplatu za zasielateľské služby vzniká odovzdaním zásielky prepravcovi a jej výška je určená aktuálnym cenníkom prepravcu  a celkovou hmotnosťou zásielky vrátane obalu. Pri zahraničných zásielkach nie je v cene zahrnutá spätná preprava zásielok.
6.2. Prepravca si vyhradzuje právo upraviť údaj o hmotnosti zásielky, uvedený Príkazcom, a to v prípade, ak automatická váha prepravcu  zaznamená rozdiel medzi údajom uvedeným na prepravnom štítku a skutočnou hmotnosťou zásielky. V týchto prípadoch je pre výpočet odplaty za zasielateľské služby rozhodujúci údaj zaznamenaný prepravcom.
6.3. Prepravca si vyhradzuje právo naúčtovať Príkazcovi paušálny príplatok vo výške 50,- € pri medzinárodnej preprave a to v prípade, ak zásielka nespĺňa podmienky stanovené v bode 4.2, odsek e) tochto „PP“ a toto nesplnenie podmienok prepravca nezistil pri odovzdávaní zásielky na prepravu, ale až prostredníctvom  váhy vo vozidle prepravcu, prípadne fyzickým prekontrolovaním rozmerov zásielky v priestoroch prepravcu. O tento príplatok sa Príkazcovi zvýši suma za obstaranie prepravy danej zásielky.
6.4. Cena za zasielateľské služby je splatná Príkazcom v hotovosti pri odovzdaní zásielky prepravcovi. Ak je v Prepravnej zmluve dohodnutá úhrada prostredníctvom faktúry, je faktúra splatná v lehote určenej „Zmluvou“. Prepravca môže vystaviť Príkazcovi elektronickú faktúru a zašle ju na emailovú adresu uvedenú v „Zmluve“.
6.5. V prípade omeškania sa s úhradou faktúry je prepravca oprávnený požadovať od Príkazcu úhradu služieb v hotovosti, aj pokiaľ bolo do tej doby dohodnuté inak.
6.6. V prípade meškania úhrady faktúry je Príkazca povinný zaplatiť prepravcovi náklady, spojené s vymáhaním dlžnej čiastky ako aj úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.
6.7. Príkazca Zásielky berie na vedomie, že prepravca má zádržné právo k zásielke v zmysle § 608 Obch. zákonníka a v prípade nezaplatenia odplaty za zasielateľské služby je prepravca oprávnený postupovať podľa ust. §§ 151s až 151v z. č. 40/1964 Zb. – Obč. zákonníka. Prepravca je oprávnený započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Príkazcovi proti akýmkoľvek pohľadávkam Príkazcu voči prepravcovi v zmysle ust. §§ 358 a nasl. z. č. 513/1991 Zb. – Obch. zákonníka.

7. ZODPOVEDNOSŤ PREPRAVCU ZA ŠKODU NA ZÁSIELKE
7.1. Prepravca zodpovedá Príkazcovi za škodu, ktorá vznikla na zásielke po jej prevzatí na prepravu až do jej vydania Príjemcovi. Zasielateľ zodpovedá za skutočnú škodu, nie však za ušlý zisk, sankcie za omeškanie, zmluvné pokuty, penále, nároky tretích osôb, záväzky Príkazcu voči tretím osobám a ďalšie následné škody, napr. aj z dôvodu nedodržania obvyklého času doručenia Zásielky, uvedených v cenníku prepravných služieb.
7.2. Skutočnou škodou je to, o čo sa zmenšil majetok Príkazcu v dôsledku škodovej udalosti na prepravovanej zásielke.
7.3. Zodpovednosť prepravcu za škodu vzniknutú na prepravovanej zásielke pri medzinárodnej preprave, je podľa tohto „PP“ na základe dohody oboch strán obmedzená maximálnou čiastkou vo výške 250,- €.
7.4. Poistenie zásielok nad hodnotu uvedenú v bode.8.3, je možné dohodnúť len samostatnou písomnou zmluvou, uzatvorenou medzi prepravcom a Príkazcom.
7.5. Prepravca nezodpovedá za škody, vzniknuté na zásielke v dobe od prevzatia zásielky u Príkazcu do jej vydania Príjemcovi, ak boli spôsobené:
a) Príkazcom, Príjemcom Zásielky alebo vlastníkom zásielky,
b) Závadou zásielky, jej prirodzenou povahou alebo jej úbytkom,
c) chybným alebo nedostačujúcim obalom Zásielky, nevhodným spôsobom balenia, neoznačením zásielky prepravným štítkom alebo manipulačnými značkami a pri spojení viacerých zásielok do jedného celku s jedným prepravným štítkom,
d) označením viacerými identifikačnými štítkami,
e) neúplnou, nesprávnou či zavádzajúcou informáciou Príkazcu o obsahu zásielky a jej povahe,
f) neoznačením zásielky doplnkovými štítkami „Krehké“ a „Neklopiť“ v prípade, kedy si to povaha zásielky vyžaduje.
7.6. Príkazca je zodpovedný za škody spôsobené prepravcovi alebo tretím osobám, ak tieto škody vznikli v dôsledku porušenia povinností, vyplývajúcich Príkazcovi zo zákona, „Zmluvy“ a tohto „PP“ a boli spôsobené zásielkou, ktorú Príkazca odovzdal na prepravu alebo jej obsahom.

8. REKLAMÁCIA
8.1. Reklamačné konanie sa riadi „Reklamačným poriadkom“ prepravcu.

9.   Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť  TRANSEM spol. s r. o., so sídlom Pri štadióne 535/75, 07701 Kráľovský Chlmec,IČO: 47 211 911 /ďalej len TRANSEM/ ,ktorá spracúva osobné údaje odosielateľa  a príjemcu zásielky za podmienok uvedených nižšie.
Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
a.  objednávky na prepravu, zmluvy o preprave  
Spoločnosť  TRANSEM  spracúva    nasledovné osobné údaje  v oblasti prepravy zásielok odosielateľa  a  príjemcu zásielky v rozsahu meno, priezvisko,  adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je -článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) .
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TRANSEM  je nevyhnutné na plnenie  objednávky , zmluvy o preprave.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia objednávky , zmluvy o preprave  a počas plynutia reklamačnej doby na vykonanú prepravu.
b. plnenie zákonných povinností spoločnosti TRANSEM
Spoločnosť TRANSEM  spracúva osobné údaje odosielateľa  a príjemcu, na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti TRANSEM.
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou TRANSEM  je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou TRANSEM.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.
Práva dotknutej osoby/prepravovaných osôb, cestujúcich/
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti TRANSEM:písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1. Právne vzťahy medzi Zasielateľom a Príkazcom neupravené  týmto „PP“ sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.
9.2. Tento „PPP“ nadobúda účinnosť dňom 01.05.2018.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Copyright © TRANSEM, spol. s r.o. 2013-2017. Všetky práva vyhradené. Bez písomného súhlasu autora je zakázané šíriť obsah týchto stránok. Mapa web stránky. Tvorba web stránok www.initpro.sk.    Prihlásiť sa.